Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγές

Πλατφόρμα Πληροφόρησης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας
www.zusammengegencorona.de/en
 

Πληροφορίες του Ινστιτούτου Robert Koch
www.rki.de/EN
 

Πληροφορίες του Ινστιτούτου Paul-Ehrlich (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Εμβόλια και Βιοϊατρικά Φάρμακα)
www.pei.de/EN
 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Lightspeed» της BioNTech
www.biontech.de/covid-19-portal/project-lightspeed

Κατάλογος αρκτικόλεξων

BfArM: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα)
CoV: Coronavirus (κορωνοϊός)
COVID-19: Corona Virus Disease 2019 (Νόσος κορωνοϊού 2019) Νόσος που ενεργοποιείται από τον ιό SARS-CoV-2.
DNA: Desoxyribonukleinsäure (Δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ, γενετικό υλικό)
EMA: Europäische Arzneimittel-Agentur (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων)
MERS (MERS-CoV): Middle East Respiratory Syndrome (Αναπνευστικό Σύνδρομο της Μέσης Ανατολής)
mRNA: messenger RNA (αγγελιοφόρο RNA, όπου το RNA = ριβονουκλεϊκό οξύ)
PEI: Paul-Ehrlich-Institut (Ινστιτούτο Paul-Ehrlich)
RKI: Robert Koch-Institut (Ινστιτούτο Robert Koch)
SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο κορωνοϊού τύπου 2)